+421 32 7430630, +421 903 614614, +421 904 914914 info@alplesinterier.sk

Ochrana osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je EUROCENTRUM s.r.o. (ďalej len “správca”).
1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: EUROCENTRUM s.r.o., Malinovského 24, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31449271, IČDPH: SK2020380978, www.alplesinterier.sk, email: info@alplesinterier.sk,  Tel. +421 32 7430630
1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje(titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, v prípade podnikateľských subjektov IČO a DIČ) spracúvame len pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb a odosielanie tovaru na zvolenú adresu. Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely informovania o našich produktoch v rámci priameho marketingu(newsletter). Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov(na tento účel spracovania). V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve musí byť táto doba 10 rokov.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Websupport, s.r.o. (správca serverov), Slovak Parcel Service s.r.o  ( prepravná spoločnosť ) a Slovenská pošta, a. s. ( prepravná spoločnosť ), účtovné kancelárie, orgány finančnej správy alebo iné oprávnené orgány ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokátske a právne kancelárie.

6. Práva subjektu osobných údajov

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní.
6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese info@alplesinterier.sk, zavolaním na telefónne číslo +421 32 7430630 alebo písomne na adrese EUROCENTRUM s.r.o., Malinovského 24, 915 01  Nové Mesto nad Váhom.
6.3 Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO 36064220.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018